Politika AML

Politika AML Smart Transfer Solutions S.R.O. (Přijatá v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Zákon «AML») a další příslušné právní normy s cílem zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vytváření podmínek pro odhalování takových činů) je platný a vztahuje se na společnost Maxipay.eu (dále jen «Maxipay») a její partneři / klienti, cílem je předcházet a aktivně zabraňovat praní špinavých peněz a jakoukoli jinou činnost, která usnadňuje praní peněz nebo financování teroristických nebo trestněprávních činností. Společnost Maxipay je zodpovědná za dodržování platnosti zákonů AML v příslušných jurisdikcích, ve kterých společnost Maxipay poskytuje produkty a služby. Společnost Maxipay vyžaduje, aby její manažeři, zaměstnanci, pobočky aby zabránily využívání svých služeb pro účely praní špinavých peněz.

V rámci této politiky jako obvykle se jedná o akce zaměřené na utajení nebo narušení skutečného původu finančních prostředků získaných z trestné činnosti s cílem praní špinavých statků.

Každý zaměstnanec společnosti Maxipay, jehož povinnosti souvisejí s poskytováním produktů a služeb společnosti Maxipay a které se přímo nebo nepřímo zabývají zákazníky společnosti Maxipay, by si měl být vědom požadavků příslušných zákonů a předpisů týkajících se jeho pracovních povinností a tento zaměstnanec bude muset průběžně plnit tyto povinnosti V opatření, které splňuje požadavky příslušných zákonů a předpisů.

Zákony a nařízení zahrnují mimo jiné «Identifikace zákazníků bankami» a «Obecné doporučení pro otevírání účtů a identifikaci zákazníků» (2003) Basilejského výboru pro bankovní dohled, čtyřicet devíti doporučení ohledně praní špinavých peněz FATF, americkým protiteroristickým zákonem 2001), zákon o předcházení praní špinavých peněz (1996).

Navíc společnost Maxipay kontroluje, zda se klienti a osoby uvedené v informačním systému nenacházejí na seznamu osob a organizací, proti nimž jsou uloženy sankce seznam sankcí EU, OFAC, vládní nařízení č. 210/2008 NZ a vnitřní černý seznam.

Aby bylo zajištěno dodržování těchto obecných zásad, vedení společnosti Maxipay vytvořilo a udržuje program, který zajistí dodržování těchto zákonů a předpisů. Program je určen ke koordinaci specifických požadavků zákona v rámci skupiny v rámci konsolidované struktury pro efektivní řízení rizik spojených s praní peněz a financováním terorismu ve všech jednotkách, funkcích a právnických osobách skupiny.

Řízení rizik

Řízení rizik spojených s praní špinavých peněz se provádí v rámci standartizovaného modelu Maxipay pro hodnocení rizik. Model hodnocení rizik bude schválen na výročním zasedání Dozorčí rady.

Podezřelé chování

Existují náznaky podezřelého chování, které hovoří o zapojení do praní špinavých peněz. Obvykle se nazývají «červené vlajky». Pokud je nalezena «červená vlajka», další žádosti předchází přijetí požadavku zákazníka nebo poskytnutí služby, musí předcházet dodatečná kontrola.

Příklady «červených vlajek»:

 • Klient odebírá prostředky nebo převádí finanční prostředky na jiné účty bezprostředně poté

 • Během jednoho dne nebo několika dní po sobě klient provede více peněžních transakcí než obvykle

 • Počet účtů, které klient otevřel, jednoznačně neodpovídá jeho obchodním aktivitám či bohatství

 • Klient provádí převod majetku, který zjevně nemá ekonomický smysl nebo provádí složité nebo neobvykle velké transakce

 • Finanční prostředky, které klient vynakládá, nejsou jednoznačně charakterizovány rozsahem jeho činnosti nebo bohatství

 • Účet se nepoužívá pro účely určení

 • Klient provádí činnost, která může pomoci skrýt svou totožnost nebo skrýt identitu skutečného vlastníka

 • Klient nebo skutečný vlastník je osoba ze země, která neuplatňuje nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo

 • Společnost Maxipay má pochybnosti o spolehlivosti identifikačních údajů zákazníka

Identifikace

Rozsah identifikačních údajů

   1. Fyzická osoba z průkazu totožnosti musí být označena jménem a příjmením nebo všemi jmény, identifikačním číslem (RČ) nebo datem narození, pohlaví, místem narození, státní příslušností, státem nebo jiným místem pobytu, v případě fyzické osoby, která se zabývá podnikáním, název jeho firmy, včetně jeho rozlišovací aplikace nebo jiných označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby. Dále je kontrolováno Správnost fotografií na průkazu totožnosti, číslem a dobou platnosti a úřadem nebo státem, který jej vydal.

   2. Právnická osoba zřizuje název společnosti, včetně její rozlišovací aplikace nebo jiných
    symbolů, umístění podniku a identifikačního čísla nebo podobného čísla přiřazenoho v
    zahraničí, a identifikuje osobu, která transakci jedná z právnické osoby. Dále se uvede
    jméno a příjmení nebo všechna jména, identifikační číslo (RČ) nebo datum narození,
    pohlaví, místo narození, státní příslušnost, trvalé nebo jiné bydliště osob, které jsou
    statutárním orgánem právnické osoby nebo jejího člena a většinovým společníkem nebo
    Inspektorem. Jestli statutárním orgánem nebo jeho členem je právnická osoba, je stanoven
    název společnosti včetně její rozlišovací přilohy nebo jiných označení, sídla podniku a
    identifikačního čísla nebo analogickoho čísla přiřazenoho v zahraničí, jsou stanoveny
    identifikační údaje osob, které jsou jeho statutárním orgánem nebo členem.

   3. Ve svěřenéckem fondu nebo jiném právním mechanismu, bez statutu právnické osoby, jsou určeny jeho jméno a identifikační údaje jeho správce, vedoucí společnosti nebo osoby, které odpovídají položkám a) a b).

Kromě výše uvedených informací lze získat další údaje pro identifikaci, zejména telefonní číslo, e-mailovou adresu, údaje o zaměstnance nebo zaměstnavateli, zejména v případě, že se klient nachází u některého z rizikových faktorů.

Uchovávání informací

Veškerá osobní a servisní dokumentace bude uchovávána po dobu minimálně stanovenou
zákonem. Uchovávání začíná prvním dnem roku následujícího po roce, ve kterém byla provedena
poslední transakce.