Obecná smlouva o úhradě platebních služeb

1. Obecná ustanovení
1.1. Tato smlouva je uzavřena mezi společností Maxipay (dále jen «Maxipay») a Klientem.
1.2. Předmětem smlouvy: tato smlouva určuje základní podmínky mezi Klientem a společností Maxipay při registraci Zákazníka v systému, otevřením účtu Maxipay a využíváním dalších služeb společnosti Maxipay.
Dodatky k Dohodě, Smlouvám a Pravidlům, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, určují podmínky služeb poskytovaných společností Maxipay a tyto podmínky nabývají účinnosti poté, co je zákazník seznámí a začne používat příslušné služby.Kromě této smlouvy je vztah mezi společností Maxipay a klientem v souvislosti s poskytováním služeb upraveny mezinárodním právem a zásadami opatrnosti, poctivosti a čestnosti.
1.3. Tato smlouva je důležitým dokumentem, který musí klient pečlivě prozkoumat před registrací do systému, otevřít účet s Maxipayem a také začít používat jiné služby společnosti Maxipay.Přečtěte si prosím podmínky této smlouvy pečlivě, než s nimi souhlasíte. Tato dohoda spolu s přílohami označuje určité riziko používání systému a poskytuje návod, jak bezpečně používat systém.

1.4. Dodatky k této smlouvě jsou dohody, na jejichž základě se Klient a Maxipay dohodnou na používání příslušných služeb uvedených v těchto přílohách. Určité podmínky uvedené v přílohách jsou zvláštní ustanovení (s předností) ve vztahu k jiným ustanovením Smlouvy.Vzhledem k tomu, že zákazník začíná používat služby, které dosud nepoužil, vstoupí v platnost příslušné přílohy této dohody.Pokud potřebujete dodatečně ověřit totožnost zákazníka, poskytněte další dokumenty a vybrané služby budou poskytnutí až poté, co Klient provede akce Určeno Maxipay.

1.5. Základní pojmy použité ve smlouvě:
Osobní informace — veškeré informace týkající se fyzické (soukromé) osoby, jejichž totožnost je známa nebo může být přímo či nepřímo zjištěna pomocí údajů jako např. Osobní kód (daňové nebo identifikační číslo), jeden nebo více fyzických, psychologických, , kulturních charakteristický nebo sociální původ pro tuto osobu.

Pracovní den Maxipay den ve kterém Maxipay poskytuje služby Poskytovat různé služby Maxipay lze nastavit různé pracovní dny
Elektronické peníze — vklad / přeloženy do Maxipay účtu a uložené na něm , provedení platebnich transakce prostřednictvím systému
Maxipay — Smart Transfer Solution s.r.o., její pobočky či zastoupení, společnosti skupin Maxipay podle země sídla objednatele i jiných právnických osob, s nimiž Smart Transfer Solution s.r.o. spolupracují poskytováním služeb a řádně pověřený jednat jménem Smart Transfer Solution s.r.o. všechny platební služby budou poskytovány výhradně společností Smart Transfer Solution s.r.o( kod právnické osoby05330769;; licenze institucí elektronických peněz, vydáno 1. června 2017; průkazy jsou vydávání pod dohledem bankyČeské republiky www.cnb.cz; Údaje o Maxipay — Smart Transfer Solution s.r.o. je v rejstříku právnických osob v České republice
Příjemce — fyzická osoba (soukromý) fyzická nebo právnická osoba uvedená v platebním příkazu, jako příjemci platební transakce.
dokument o historii operací dokument, ve kterém jsou informace o platebních transakcích provedených v účtu za zvolené časové období.
Ceny — Ceny za služby a operace v souladu se stanoveným postupem Maxipay.
Klient — fyzická osoba registrován ve systému.
Identifikace klienta — stanovení totožnosti osoby Klienta v souladu s postupy uvedenými v systému.
Provize — Maxipay poplatek za platební transakce a / nebo službu
převod platby — platební služby, když se souhlasem plátce peněze se přenáší (vykup elektronických peněz) na platební účet Klienta.
Příkaz k úhradě –svěřit plátce nebo příjemce (transfer platba) pro poskytovatele platebních služeb k provedení platební transakce.
Platební transakce — převod nebo vyplacení peněz, iniciovaná plátcem nebo příjemcem
Platební služba — služba, která je k dispozici jsou podmínky, aby se peníze uložit,
odstranit z platebního účtu i veškeré operace spojené s vedením účtu , platebních transakcí, včetně převodu peněz k dispozici na platební účet, otevřeni poskytovatelem instituce platebních služeb ,uživatele platebních služb nebo jiného poskytovatele platebních služeb
Platební transakce, kdy jsou peníze pro uživatele platebních služeb poskytované v rámci úvěrové linky,platební transakce platební kartou nebo převody úvěru, včetně pravidelných převodů, vydávání a / nebo přijetí platebních prostředků; převodu penez,platební transakce ( převod nebo vyplacení peněz, iniciovaná plátcem přes telekomunikační zařízení, digitálního nebo informačně technologického zařízení. Platbu se provádí provozovatel systémů IT telekomunikační sítě který je prostředníkem mezi dodavateli zboží či služeb a uživatelem platební služby.
Platební příkaz — pokyny plátce nebo příjemce (převod platby) pro poskytovatele platebních služeb pro provedení platební transakce.
Platebními prostředky — jakýkoli platební prostředek, který vám systém umožňuje Připojt do účtu Maxipay a použít tento platební nástroj k provedení peněžních převodů

 

plátce-fyzická osoba či právnická osoba, která poskytuje platební příkaz

Účet Maxipay je virtuální účet v systému, který je otevřen pro klienta a je určen k provádění plateb a jiných platebních transakcí.

Služba — společnost Maxipay poskytovala služby vydávání a vykoupení elektronických peněz, stejně jako další služby.

Aplikace Maxipay je mobilní aplikace pro správu účtů Maxipay, která je nainstalována a používána v mobilních zařízeních.

Účet je výsledkem registrace v počítačovém systému, během něhož jsou zaznamenány údaje registrované osoby, je mu dáno jeho registrační jméno a jsou určena jeho práva v tomto systému.

 

Identifikační úroveň — sada služeb služby Maxipay Account, kterou může zákazník použít po zadání uvedených postupů v systému.

 

Přijatelným jazykem je čeština, angličtina, ukrajinština, ruština
.
Příloha je smlouva mezi společností Maxipay a zákazníkem o podmínkách poskytování a používání určitých služeb poskytovaných společností Maxipay. Aplikace může být definována jako dohoda, pravidlo, prohlášení, plán nebo jinak. Příloha je nedílnou součástí této dohody.

 

Systém — je programově řešení společnosti Maxipay na webových stránkách společnosti Maxipay, které poskytují služby.

Dohoda je smlouvou mezi zákazníkem a společností Maxipay, včetně této Všeobecné smlouvy o poskytování platebních služeb, jakož i všech ostatních podmínek a dokumentů (dodatků, dohod, pravidel, prohlášení atd.), Včetně informací na internetových stránkách, odkazů na Které jsou k dispozici v této Všeobecné smlouvě o poskytování platebních služeb.
Souhlas — souhlas platitele k provedení platební transakce.
Heslo — jakýkoli kód zákazníka vytvořený v systému nebo poskytnutý společností Maxipay pro přístup k účtu a / nebo k účtu Maxipay, iniciování a správa samostatné služby poskytované společností Maxipay a / nebo , provádění, potvrzení zahájení, povoleni nebo přijetí platební transakce.
Strana — Maxipay nebo Zákazník.

Jedinečný identifikátor je kombinace písmen, čísel nebo symbolů, které společnost Maxipay poskytuje pro uživateli platebních služeb jako poskytovatel platebních služeb a která jednoznačně identifikuje uživatele platebních služeb účastnící se platební transakce a / nebo platebního účtu použitého v platební transakci.
Uživatel je fyzická (soukromá) osoba, která v souladu se Všeobecnou smlouvou o poskytování platebních služeb a dodatky k ní jedná za účelem, který nesouvisí s jeho podnikatelskou, obchodní nebo profesní činností.

Platební prostředek je prostředkem určité formy na papírovém, elektronickém nebo jiném typu nosiče informací, jehož použití iniciuje převod peněz z příslušného účtu plátce. Platební nástroje zahrnují doklady o převodu a speciální platební prostředky.
2. Registrace v systému a vytvoření účtu

 

2.1. Aby bylo možné začít používat služby Maxipay, musí se zákazník zaregistrovat u systému. Maxipay má právo neregistrovat nového zákazníka bez uvedení důvodů, ale společnost Maxipay zaručuje, že důvod pro zamítnutí registrace je vždy váženým důvodem, proč společnost Maxipay není povinna nebo nemá právo zveřejnit.

 

2.2. Během registrace v systému je pro klienta vytvořen účet. Účet je osobní a jeho použití je oprávněno (včetně práva vstupu) pouze jeho majiteli, tj. Klientovi.Poté, co se zákazník zaregistruje v systému a vytvoří účet, automaticky vytvoří pro něj Maxipay účet, který funguje v souladu se zásadou popsanou v sekcích 4 a 5 této smlouvy.
2.3. Klient může mít pouze jeden účet.
2.4. Smlouva vstupuje v platnost od okamžiku registrace zákazníka v systému, seznámení s podmínkami této smlouvy a vyjádření souhlasu a je platná na dobu neurčito
2.5. Registrace zákazníka v systému je potvrzením zákazníka, že souhlasí s podmínkami smlouvy a souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky.Klient, který se zaregistruje v systému, potvrzuje, že dosáhl věku 7 let. Osoby mladší 7 let nemají možnost využívat služby společnosti Maxipay.
Klient, fyzická (soukromá) osoba, nedosáhla věku 18 (osmnácti) let, dále potvrzuje, že jeho zákonní zástupci (rodiče nebo opatrovníci) vyjádřili svůj souhlas s registrací Klienta v systému.

2.6. Klient potvrzuje, že při registraci do systému mu byly poskytnuty spolehlivé informace o sobě a že změnou nebo doplněním údajů o sobě v budoucnosti poskytne pouze spolehlivé informace.
Klient je zodpovědný za veškeré ztráty, které budou poskytnutí v důsledku chybných údajů.
2.7. V případech stanovených Smlouvou nebo Systémem a v souladu se stanoveným postupem musí Zákazník potvrdit Účet, poskytnout novou Službu nebo část Služby nebo provest identifikaci aby společnost Maxipay mohla zahájit nebo pokračovat v poskytování Služeb.Identifikace zákazníka a potvrzení účtu a nové služby jsou nutné pro ochranu zájmů klienta a Maxipay.
2.8. Společnost Maxipay má právo požadovat takové údaje a / nebo dokumenty, které by umožnily identifikaci zákazníka a / nebo získat důležité informace o zákazníkovi je nutné pro správné poskytování služeb Maxipay. Specifické údaje a / nebo dokumenty, které mají být poskytnuto, bude uvedena ve zprávě zákazníkovi o nutnosti projít postup potvrzení.
2.9. Při identifikaci Zákazníka společnost Maxipay má právo požadovat, aby Klient poskytl originály požadovaných dokladů Maxipay a / nebo jejich kopií ověřených notářem nebo jiným státem oprávněnou osobou,
2.10. Zde jsou uvedeny místa, postupy, podmínky a identifikační ceny.
2.11. Ve zvláštních případech má společnost Maxipay v souladu se zákonnými povinnostmi nebo v případě, že to požaduje typ dokumentů (originální doklad musí být poskytnut na místě), právo požadovat od zákazníka, aby tímto způsobem (při příchodu na oddělení zákaznického servisu) prošel určitým způsobem Maxipay.
2.12. Strany se shodují, že zákazník může elektronickými prostředky potvrdit (podepsat) dokumenty (např. dohody,smlouvy atd.) s pomocí elektronických i prostředku (včetně, ale bez omezení, použitím speciálního pera na obrazovce) nebo telefonem.
2.13. Maxipay má právo požadovat od zákazníka dodatečné informace a / nebo dokumenty týkající se Klienta nebo jeho transakcí a také vyplnit a pravidelně (nejméně jednou ročně) aktualizovat údaje z dotazníku zákazníka.Společnost Maxipay má právo požadovat, aby všechny poskytnuté kopie dokumentů byly notářsky ověřeny a / nebo přeloženy do alespoň jednoho z přijatelných jazyků Maxipay.Všechny dokumenty a informace jsou připraveny na náklady Klienta. Pokud zákazník v rámci Maxipay neposkytne v přiměřené lhůtě dodatečné informace a / nebo dokumenty, společnost Maxipay má právo ukončit poskytování veškerých nebo částečných služeb zákazníkovi.
2.14. Informace o poskytnutí nové nebo pozastavené služby se potvrdí, a zákazník obdrží e-mail na adresu uvedenou při registraci v systému nebo SMS (pokud je tato služba připojena), pokud při registraci uvedl zákazník pouze číslo mobilního telefonu.
2.15. Klient . Zákazník není povolen mít více než jeden účet v systému a také zadavat nesprávné údaje během registrace v systému.Pokud zákazník poskytl nepravdivé informace, musí jej opravit, a pokud klient vytvořil více účtů kvůli nepřesným údajům, musí zákazník o tom informovat Maxipay, aby se vytvořené účty sloučily do jednoho.
V případě porušení tohoto ustanovení může být Klient zablokován, nelegální operace uznány jako nepravdivé a v případě potřeby údaje předány orgánům činným v trestním řízení.
3. Náklady na služby Maxipay a postup výpočtu
3.1. Náklady na služby Maxipay jsou poskytovány v příslušné sekci nebo v příloze této smlouvy na konkrétní službu.Ceny služeb lze také uvést na internetových stránkách uvedených v této smlouvě nebo v příloze upravující příslušnou službu.
3.2. Pokud společnost Maxipay snižuje celkové náklady na služby, budou nové ceny uplatněny na zákazníka bez ohledu na to, či byl zákazník informován, avšak pouze pokud se ceny nezměnily, jak je popsáno v kapitole 11.
3.3. Poplatky za služby společnosti Maxipay:
3.3.1. Během platební transakce;
3.3.2. Pokud nebyla Komise během Platební transakce účtována,společnost Maxipay má právo toto učinit později, nejpozději do 2 (dvou) let po provedení platební transakce;

3.3.3. Poplatek za transakci je před Klientem předán Klientovi (pokud pravidla zvláštního Platebního nástroje nebo Služby není uvedeno jinak).

3.4. Zákazník potvrzuje, že důkladně prostudoval náklady a načasování provádění platebních převodů, stejně jako veškeré služby společnosti Maxipay,které se na něj vztahují a jsou pro ně relevantní.
3.5. Poplatek, Maxipay je oprávněn převzít z Zákaznického účtu, na kterém se provádí Platební transakce, nebo z jiných účtů zákazníka společnosti Maxipay.

3.6. Poplatek se účtuje v měně uvedené v dohodě, v příloze nebo na internetových stránkách, odkazy, které jsou poskytovány v této dohodě nebo v příloze.
3.7. Zákazník se zavazuje zajistit, že na Účtu bude dostatek peněz na zaplacení / odepsání poplatku na služby.Pokud na Účtu není dostatek peněz na výběr poplatku ve vybrané měně, společnost Maxipay má nárok, ale není povinna převést peníze na Účtu do požadované měny pomocí kurzu Maxipay, který je zde zveřejněn.Pokud účet má peníze v několika měnách, Maxipay může převést na měnu platby v abecedním pořadí snížení mezinárodních měn.
3.8 Pokud zákazník neplatí včas, v době poskytnutí služby Na žádost společnosti Maxipay musí zaplatit 0,05% procent částky za každý den zpoždění.

 

4. Otevření účtu Maxipay. Podmínky vydání a vykoupení elektronických peněz
4.1. Na základě této Smlouvy jzákazník ma v systému otevřen Maxipay účet na dobu neurčitou.
4.2. Účet Maxipay, v závislosti na úrovni identifikace zvolené Klientem, umožňuje Klientovi ukládat, převádět a udržovat na svém účtu prostředky určené k převodu, provádět vnitrostátní i mezinárodní převody peněz, platit poplatky, přijímat peníze na účet, platit za zboží nebo služby a provádějt další transakce přímo spojené s převodem peněz.

4.3. Peníze Klienta na účtu Maxipay jsou považovány za elektronické peníze, které společnost Maxipay vydává poté, co klient převede nebo vloží peníze do svého Maxipay účtu. Po vložení / převodu peněz na účet Maxipay a Maxipay jejich dostane a převede na na účet zákazníka, tímto způsobem vydává elektronické peníze v nominální hodnotě. Tyto elektronické peníze jsou jmenováni zákazníkovi a uloženi na účtu MaxPay zákazníka.

4.4. Zvláštní způsob, jak vložit / převést finanční prostředky na účet Maxipay, je vybrán zákazníkem v účtu kliknutím na odkaz «Doplňovat účet», kde mu jsou poskytnuty pokyny k vkladu peněz pro každou metodu.

4.5. Nominální hodnota elektronických peněz se shoduje s hodnotou částky peněz vložených / převedených na účet Maxipay (mínus standardní poplatek platný pro konkrétní způsob platby).
4.6. Elektronické peníze uložené na účtu Maxipay nejsou vklad pro jejich ukládání, společnost Maxipay nezaplatí žádný procent a neposkytuje žádné další výhody související s délkou období, během něhož zákazník zachovává elektronické peníze na účtu Maxipay.
4.7. Na stejném účtu může zákazník vytvářet a vlastnit několik Maxipay účtů, které může použít podle vlastního uvážení (ale nezapomeňte, že zákazník může mít pouze jeden účet).
4.8. Na žádost Klienta jsou Elektronické peníze uložené na Maxipayském účtu Klienta odkoupeny kdykoliv v nominální hodnotě, s výjimkou případů stanovených Smlouvou, kdy je na Účtu Klienta uložena omezení.
4.9. Zákazník si přeje nakupovat Elektronické peníze vytvořením platebního příkazu k převodu elektronických peněz ze svého účtu Maxipay na jakýkoli jiný účet určený zákazníkem (banky a elektronické platební systémy, na které je zde uveden převod peněz Maxipay), případně výběr elektronických peněz z jeho Maxipay účtu Jiné metody zadané v systému a podporované společností Maxipay. Maxipay má právo uplatnit omezení týkající se nákupu elektronických peněz v případech uvedených v této smlouvě nebo zde uvedených
4.10 Žádné zvláštní podmínky pro Vykoupeni elektronických peněz, ktere se liší podmínek jiné než ty, které se vztahují na standardní platební transfery a jiné platební transakce prováděné na účtu Maxipay, se nepoužijí. Součet vykoupitelných peníze/ Přenosných elektronických peněz vybírá Klient.
4.11 Dodatečná platba za vykoupení elektronických peněz se neúčtuje.

Při odkupu elektronických peněz platí zákazník standardní provizi za převod peněz nebo platbu, jejíž součet závisí na způsobu, který si zvolil objednatel pro platbu elektronického peněz / převod platby.
4.12. V případě, že zákazník ukončí smlouvu a požádá o uzavření účtu Maxipay a také smazání účtu v systému,Nebo pokud v případech uvedených ve smlouvě společnost Maxipay ukončí poskytování služeb zákazníkovi a vymaže účet zákazníka v systému, peníze na Maxipay účtu zákazníka jsou budou převedeny na zákazníka (jejim zadaným bankovním účtem nebo elektronickým platebním účtem jiného systému).Maxipay má právo s takto získatelnými penězi na výpočet vlastních prostředků společnosti Maxipay (Maxipayovský poplatek za poskytnutí služeb Maxipay, které zákazník nezaplatil a náklady, včetně, avšak bez omezení, pokuty a škody, určených mezinárodními organizacemi platebních karet, jinými finančními institucemi a / nebo vládními agenturami, které společnost Maxipay zažila v souvislosti s porušením Smlouvy s klientem).Pokud existuje spor mezi společností Maxipay a Klientem, společnost Maxipay má právo zadržet peníze, které jsou předmětem sporu, dokud nebude spor vyřešen.

4.13. V případě, že společnost Maxipay nevrátila peníze zákazníkovi z důvodů, které společnost Maxipay nekontroluje, musí být o tom informován do 24 hodin od vzniku důvodů, které brání návratu. Klient je povinen okamžitě uvést jiný účet nebo poskytnout další informace potřebné k vrácení peněz (platba).
5. Použití účtu Maxipay
5.1. V závislosti na limitech platebního převodu Maxipay a dalších dostupných službách si může zákazník zvolit jednu z následujících úrovní identifikace účtu Maxipay:
5.1.1. Úroveň totožnosti 1 pro začátečníka;
5.1.2. Identifikační úroveň 2 pro uživatele, který zřídka využívá služby Maxipay;
5.1.3. Standardní stupeň identifikace 3;
5.1.4. Úroveň identifikace 4 pro neomezené využívání služeb
Zde jsou uvedeny podmínky použití každé jednotlivé úrovně identifikace.
5.2. Po vytvoření účtu klientem a otevření účtu Maxipay klient automaticky uplatní Úroveň identifikace
1. Zákazník může být automaticky změněn ve výchozím nastavení. Úroveň identifikace na úrovni s vyššími limity
U nového klienta bude zvolená úroveň identifikace nabude učinnost poté, co zákazník projde proces identifikace poskytnuté identifikační postupy v systému a potvrdí, že postupy , které zákazník přijal, jsou pro společnost Maxipay přijatelné.
5.3.Řízení uživatelských účtů Maxipay prostřednictvím internetu přihlášením do účtu pod jeho přihlašovacími údaji a heslem.

5.4. V závislosti plánu zvoleném zákazníkem (identifikační úroveň) lze provést převod peněz z Maxipay účtu Klienta:
5.4.1. K jinému uživateli systému;
Предоставляя Платежное поручение на осуществление международного Платежного перевода, Клиенту дополнительно применяется Приложение «Условия осуществления международных платежных переводов».

5.5. Při poskytnutí platebního příkazu k mezinárodnímu převodu plateb do klientu dále uplatní přlloha «podmínky pro provádění mezinárodních platebních příkazů»
5.6. Peníze na jednom účtu mohou být uloženy v několika měnách.Zákazník, který drží peníze na účtu v několika měnách, hrozí, že peníze na účtu mohou ztratit svou hodnotu v důsledku změn směnných kurzů.
Při konverzi měny se používá směnný kurz Maxipay, je platný během konverze. Kurz je neustále aktualizován a najdete jej zde.

5.7. Otevírání a podpora účtů Maxipay je zdarma, s výjimkou případů uvedených ve Smlouvě a přílohách k ní.estli na účtu zákazníka ne provedeno žádné transakcí po dobu delší než dva roky, Maxipay účtuje poplatek za podporu účtu, který najdete zde .
5.8. Při převodu peněžních prostředků z účtu Maxipay, které patří zákazníkovi na platební kartu, bankovní účet nebo účet v jiném elektronickém platebním systému vlastněném zákazníkem nebo při převodu z bankovního účtu, karty nebo jiného elektronického platebního systému na účet Maxipay, mohou být účtovány poplatky za příslušné služby přijímající banky Nebo platební systém.
5.9. Seznam banku a elektronických platebních systémů, pro které jsou prováděny platební transfery, komise za převod a podmínky převodu jsou uvedeny zde. 1% měsíčně na zbývající zůstatek v peněžence.
5.10. Hodnoty na služby Maxipay jsou odečteny z peněz na účtu zákazníka v Maxipay.Pokud je částka na účtu zákazníka v Maxipay nižší než částka určená zákazníkem v platebním příkazu včetně hodnoty na služby Maxipay, neexistuje žádný převod platby.
5.11. Pokud se provádí převod mimo SEPA, když zákazník převede prostředky z Maxipay účtu na bankovní účty nebo jiné elektronické platební systémy, Maxipay je označen jako plátce.
Spolu s převodem platby jsou příjemci předávány následující informace, které mohou být v závislosti na technických možnostech poskytnuty jedním nebo více z následujících způsobů:
5.11.1.Podrobné informace o plátci-zákazníkovi jsou uvedeny v poli primárního plátce,Pokud je takový systém podporován odpovídající platebním systémem nebo systémem elektronického bankovnictví);
5.11.2. Podrobnosti o plátci-zákazníkovi jsou uvedeny v poli cílové;
5.11.3. Spolu s převodem platby je příjemci poskytnut odkaz na webovou stránku s podrobnými informacemi o platbě a plátci.
5.12. Pokud plátce upřesní nesprávné údaje příjemce peněz, ale pro tyto údaje je proveden platební příkaz(Například číslo účtu, které uvedl plátce, ne patří osobě, které chce platiteli převést peníze) bude se mít za to, že Maxipay řádně splnil své závazky i částka platebního příkazu plátci nebude vrácena. V takovém případě, s otázkou vrácení peněz, musí plátce přímo požádat osobu, která peníze obdržela.

5.13. Zákazník poskytne platební příkaz k provedení platební transakce v souladu s pokyny uvedenými v systému.Jestli Zákazník je Příjemcem, musí poskytnout podrobné a přesné informace ,pro platce aby Platební příkaz pro platební transakci byl ve všech případech poskytován v souladu s pokyny v systému.

5.16. Pokud společnost Maxipay nemůže příjemce přiřadit peněžní prostředky uvedené v platebním příkazu kvůli chybám plátce,který učinil při vyplňování platebního příkazu, ale plátce požaduje vrácení těchto prostředků v platebním příkazu,platební příkaz lze zrušit a prostředky budou vráceny plátce, ale pouze na základě písemné žádosti plátce a v případě, že Příjemce souhlasí s vrácením finančních prostředků plátce ( Pokud je možné identifikovat Příjemce).V tomto případě v systému jsou uvedeny poplatky za zrušení platebního příkazu.
5.17. Ve všech případech, kdy společnost Maxipay obdrží platební příkaz, ale kvůli chybám v platebním příkazu není možné zaregistrovat,, pro zjištění takového platebního příkazu nebo vrácení platby společnosti Maxipay do jednoho měsíce k obdržení platebního příkazu ,estli ani příjemce, ani platce,ne požadají Maxipay používa možná opatření
aby sledovat platební transakci za účelem vyjasnění informací o platebním příkazu a provedení platebního příkazu.Platební transakci lze sledovat pomocí následujících opatření:
5.17.1. Pokud společnost Maxipay zná kontaktní údaje plátce (e-mailová adresa nebo telefonní číslo), společnost Maxipay zavolá plátci žádost o zadání platebního příkazu;

5.17.2. Pokud společnost Maxipay neví o kontaktech plátce ,a estli ani příjemce, ani platce ne požadají společnost Maxipay o informace vydání peněžních prostředků v platebním příkazu Maxipay, Maxipay se odvolává na instituci poskytovatele platebních služeb plátce a z nichž byly obdrženy prostředky platebního příkazu, s žádostí o kontaktování Platitele k upřesnění informací o platebním příkazu.Toto opatření se použije, pokud instituce poskytovatele platebních služeb příjemce má příležitost kontaktovat instituci prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků;

5.17.3. Pokud prostřednictvím výše uvedených opatření nelze platební transakci sledovat, společnost Maxipay má právo převést na plátce ve výši 0,01 EUR nebo jiný minimální převod a Uvest požadavek kontaktovat společnost Maxipay objasnit nesprávnou platební objednávku e-mailem.

Toto opatření platí, pokud společnost Maxipay estli účet plátce je znám , z něhož byly prostředky obdrženy, a náklady na takový převod plateb v rámci důvodu a částka převodu platby není nižší než 10,00 (deset) EUR.
5.18. Ve všech případech uvedených v Kapitole 5.16 v systému uplatňuje specifikovaná platba zjištení platebního příkazu, která je vypočtena z částky převodu před jeho převodem na účet klienta příjemce.
5.19. Není-li možné použít žádnou z opatření pro sledování platebních transakcí uvedených v kapitole 5.17 a pokud podle informací v platebním příkazu a / nebo s uvedením příjemce je stále nemožné instalovat, jsou finanční prostředky uloženy v systému Maxipay, dokud platce nebo příjemce neobrátí Maxipay a poskytne další údaje, které umožňují převod peněžních prostředků na příjemce (výpočet poplatku za objasnění platebního příkazu z částky převodu před jeho připsáním na účet příjemce).Tyto finanční prostředky mohou být vráceny i plátci na základě písemné žádosti plátce. V tomto případě se v systému stanoví poplatek za její návrat , který se vypočítá z částky převodu před tím, než je vrácen platce.
5.20. Pokud zákazník zjistí, že peníze byly převedeny na ho účet který nepatří k jemu , musí o tom okamžitě informovat společnost Maxipay. Klient nemá právo disponovat s chybně převedenými penězi, které mu nepatří.Pokud byly peníze připsány na Maxipay účet zákazníka omylem nebo v jiných případech, které nemají žádný právní základ,Maxipay má právo a zákazník v takových případech dává neodvolatelný souhlas k výpočtu peněz ze svého účtu Maxipay bez uvedení zákazníka. Pokud na účtu Maxipay klienta není dostatek peněz k tomu, aby si omylem započítávaly peníze, Zákazník se bezpodmínečně zaváže vrátit chybně připsané peníze na účet Maxipay do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení nároku Maxipay.
5.21. Zákazník, který má právo měnit limity platebních převodů z účtu Maxipay v souladu s vybranou úrovní identifikace, musí podstoupit postup dodatečného potvrzení účtu v souladu s postupem stanoveným v systému a vybrat nové platební limity, které vstoupí v platnost 12 (dvanáct) hodin po Postupy pro kontrolu instalace dalších limitů. Klient si může zvolit velikost limitů podle vlastního uvážení a zkontrolovat příslušné limity tím, že se přihlásí do svého účtu, avšak společnost Maxipay má právo omezit velikost limitů. Klient je informován o zadání určitého limitu e-mailem.
5.22. Klient si může zkontrolovat zůstatek svého účtu a historii plateb tím, že se přihlásí na účet, kde může také najít informace o všech přijatých poplatcích Komise a dalších částkách vypočtených z jeho účtu za vybrané časové období.
5.23. Klient prohlašuje, že
5.23.1. Prostředky, které vstupují na účet Maxipay, nejsou získány z trestné činnosti

5.23.2. Klient nebude využívat služby poskytované společností Maxipay k nezákonným účelům, včetně toho, že se Klient zaváže neprovádět akce a operace za účelem legalizace peněžních prostředků získaných z trestných či nezákonných prostředků.

5.24. Klient může spravovat Maxipay účet a provádět platební operace z účtu Maxipay:
5.24.1. Prostřednictvím internetu se přihlaste do svého účtu;
5.24.2. Prostřednictvím aplikace Maxipay (funkce «Maxipay Account Management a Maxipay Application» je aplikována poté, co zákazník potvrdí splnění podmínek aplikace);
5.23.3. Prostřednictvím platebních prostředků spojených s účtem Maxipay (aplikace «Platební nástroje» se uplatňuje poté, co zákazník potvrdí přijetí podmínek aplikace)
5.23.4. Prostřednictvím jiných prostředků uvedených společností Maxipay poté, co zákazník potvrdil, že souhlasí s podmínkami používání těchto prostředků.
5.24. Potvrzení, objednávky, žádosti, zprávy a další akce Klienta prováděné na internetových stránkách nebo na jiných místech třetích stran, které vstupují přes svůj Maxipay účet a identifikují se tak že se rovnají uzavření transakce potvrzené elektronickým podpisem.
5.25. Správa účtu Maxipay prostřednictvím internetu:

5.25.1. K provedení platební transakce prostřednictvím internetu musí zákazník vyplnit systém platebního příkazu a poskytnout jej k provedení, přičemž elektronicky potvrdí jeho souhlas v systému pro provedení platebního příkazu.
5.25.2. Poskytnutí Platebního příkazu k realizaci v systému je souhlasem Zákazníka s realizací Platební transakce a nelze jej zrušit (zrušení Platebního příkazu je možné až do spuštění Platobního příkazu — stav platby a možnost zrušení lze nalézt na Účtu Zákazníka).
5.25.3. Odesláním platebního příkazu v systému z účtu Maxipay na účet Maxipay jiného zákazníka společnosti Maxipay, může klient rozhodnout provést převod platby chráněný platebním heslem, pokud zákazník při vytváření platebního příkazu vytvoří heslo pro převzetí platby, pokud je tato funkce k dispozici na osobním účtu uživatele.
V takovém případě je převod plateb dokončen pouze tehdy, pokud příjemce uvede, že převedené heslo je nastaveno na příjemce klientem – platce a převedené heslo zadané platebním klientem.Pokud příjemce neobsahuje zadávací číslo hesla, peníze za platby se automaticky vrátí na účet Maxipay platce po 30 (třiceti) dnech.Povolení takového převodu platby se považuje za označení příjemcem hesla převodu a takový převod platby nebude zrušen poté, co příjemce oznámil heslo.Klient je plně zodpovědný za řádný a bezpečný převod hesla k převodu platby na příjemce a za zajištění, že toto heslo bude zveřejněno pouze příjemci peněz.

5.25.4. Při vyplňování platebního příkazu pro internetové prostředky může zákazník zadat datum v budoucnosti, nejpozději však 2 (dva) roky předem, pokud je tato funkce k dispozici na osobním účtu uživatele.Pokud bude k tomuto datu na účtu Maxipay Klienta dostatek peněz, provede se platební příkaz.Převod na jiný účet Maxipay se provede okamžitě po zahájení zadaného dne (v 00:00 v souladu s časovým pásmem GMT + 2). Převod na bankovní účet se provádí ve lhůtě stanovené v systému.

5.25.5. V případě nesprávného vyplnění platebního příkazu nedošlo k žádnému převodu platby, s výjimkou případu, kdy Maxipay ve výjimečných případech z vlastního podnětu upřesnil podrobnosti platebního příkazu nebo měl dostatek informací, aby samostatně rozhodl o obsahu informací, specifikoval platební příkaz a provedl jej obvyklým způsobem Objednávka.

5.25.5. V případě nesprávného vyplnění platebního příkazu nedošlo k žádnému převodu platby, s výjimkou případu, kdy Maxipay ve výjimečných případech z vlastního podnětu upřesnil podrobnosti platebního příkazu nebo ma dostatek informací, aby samostatně rozhodl o obsahu informací, zjistil platební příkaz a provedl ho obvyklým způsobem.
5.25.6. Estli na účtu Maxipay zákazníka není dostatek peněz na provedení platebního převodu, nedojde k žádnému převodu platby, systém se však pokusí jej provést dalších 5 (pět) dní od obdržení platebního příkazu.Pokud se v průběhu této doby na peněžním účtu Maxipay nezobrazí dostatečná částka peněz dostatečná pro provedení platebního příkazu, bude zrušena a nebude následně provedena.Estli zákazník Maxipay účet není dostatek peněz k provedení platby v jedné měně, ale dostatek peněz v jiné měně, převod platby nebude proveden, dokud zákazník nepřemění peníze z jiné měny na měnu platby (pokud nebyl objednatel objednaný funkce automatické konverze nebo když je převodem platba za zboží nebo služby prostřednictvím systému Maxipay).

 

5.26. Podmínky používání ostatních metod pro správu účtu Maxipay uvedených v odstavci 5.23 této smlouvy (s výjimkou správy účtu Maxipay prostřednictvím internetu) jsou uvedeny v samostatných přílohách O konkrétním způsobu správy účtu Maxipay. V případě, že si zákazník přeje použít vhodný způsob správy účtu Maxipay, je zákazníkovi uplatněna konkrétní aplikace upravující jiné způsoby řízení účtu Maxipay. Žádost vstoupí v platnost pro zákazníka od okamžiku, kdy zákazník elektronicky nebo jinak potvrdí, že si přečetl podmínky aplikace a vyjadřuje svůj souhlas s používáním služby uvedené v dodatku.

6. Vkládání a výběr hotovosti

6.1. Maxipay uděluje Klientovi právo vložit hotovost na účet Maxipay v souladu s podmínkami stanovenými v systému. Zde jsou uvedeny umístění, podmínky, měna, omezení a poplatky za vklady hotovosti.

6.2Společnost Maxipay uděluje Klientovi právo na všechny dny v souladu s podmínkami uvedenými v Systému. Místo, podmínky, sazby, omezení a sazby uvedené v hotovosti jsou uvedeny zde
6.3. Při uskutečňování platebních transakcí v hotovosti musí zákazník nezávisle přepočítat peníze uložené na účet před jejich uložením a při výběru z hotovostního účtu — nezávisle přepočítat je okamžitě po obdržení, stejně jako okamžitě učinit jakékoli připomínky nebo stížnosti na množství peněz a kvalitu bankovek.
6.4. Po uložení hotovosti na účet může zákazník umístit je okamžitě poté, co obdrží Maxipay.

7. Doba přijetí platebního příkazu, požadavky na potvrzení o platbě a odmítnutí provést platební příkaz
7.1. Pokud je zákazník plátcem, má se za to, že společnost Maxipay obdržela platební příkaz (datum zahájení platebního příkazu) v den jeho obdržení a pokud se obdržení platebního příkazu neshoduje s pracovním dnem Maxipay, má se za to, že platobní příkaz byl obdržen v pracovní den Maxipay
7.2. Platební příkaz, který společnost Maxipay obdržel v pracovní den, ale ne v nastavené pracovní době, se považuje za obdrženou v příští pracovní den společností Maxipay.

7.3. Platebné příkazy v systému Maxipay se uskuteční okamžitě (až na několik minut, s výjimkou případů, kdy je platební transakce opožděna v případech stanovených právními předpisy nebo touto smlouvou) bez ohledu na pracovní dobu společnosti Maxipay.

7.4. Společnost Maxipay si vyhrazuje právo ukládat a ukládat jakékoli platební příkazy poskytované jakoukoli metodou dohodnutou s Maxipay, stejně jako ukládat a ukládat informace o všech platebních transakcích, které zákazník provedl nebo které byly provedeny na základě platebního příkazu zákazníka. V tomto odstavci může společnost Maxipay poskytnout zákazníkovi takové záznamy a / nebo třetí strany, které mají v právních předpisech zavedený základ pro získání takových údajů jako důkaz potvrzení poskytnutých platebních příkazů a / nebo provedených platebních transakcí.
7.5. Platební příkazy zadané zákazníkem musí splňovat požadavky na poskytnutí takového platebního příkazu a / nebo obsahu platebního příkazu stanovené zákony a podmínkami společnosti Maxipay. Zákazník nemá dostatečné údaje nebo obsahuje jiné druhy nedostatků, společnost Maxipay může v závislosti na povaze nedostatků Platebního příkazu odmítnout provedení takového platebního příkazu nebo jej provést podle údajů uvedených v platebním příkazu.

7.6. Společnost Maxipay má právo odmítnout provedení poskytnutého platebního příkazu, pokud existují důvodné pochybnosti o tom, že platební příkaz nebyl Klientem nebo jeho právním zástupcem poskytnut, nebo pokud byly dokumenty společnosti Maxipay jsou falešné. Pokud Maxipay existuje důvodné podezření, že platební příkaz byl dán ani klientem,ani ze strany zákazníka nebo jeho zákonného zástupce, nebo pochybnosti o pravosti uvedené Maxipay dokumenty, nebo pokud existují pochybnosti o zákonnosti poskytnutí platebního příkazu nebo jeho obsahu, Maxipay má právo požadovat, aby klient na své náklady dodatečně potvrdil předložený platební příkaz a / nebo poskytl společnosti Maxipay doklady potvrzující právo osob disponovat s penězma na účtu nebo jinými specifikovanými dokumenty společnosti Maxipay. V případech uvedených v tomto odstavci společnost Maxipay jedná za účelem ochrany oprávněných zájmů zákazníka a / nebo jiných osob, a společnost Maxipay proto ne nese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s odmítnutím plnění poskytnutého platebního příkazu.
7.7. Klient musí zajistit, aby jeho účet měl dostatečnou částku peněz v požadované měně pro provedení platebního příkazu zákazníka.
7.8. Před provedením platebního příkazu zákazníka společnost Maxipay ma právo požadovat, aby zákazník předložil doklady jako důkaz o legálním původu peněz.Pokud zákazník neposkytne žádné dokumenty, společnost Maxipay má právo odmítnout provedení platebního příkazu zákazníka.
7.9. Společnost Maxipay má právo provádět platební příkaz poskytovaný třetími osobami jednajícími v zájmu Klienta na základě plné moci vydaného v souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů a mezinárodního práva. Zároveň je Klient zodpovědný za jednání třetích stran jednajících ve svém zájmu. Společnost Maxipay má právo pozastavit a / nebo ukončit provedení zákazníkem poskytnutí platebním příkazem, pokud to vyžadují platné zákony nebo pokud je to nutné z jiných důvodů bez závislosti na Maxipay.
7.10. Odmítá provedení Platebního příkazu poskytnutého Zákazníkem, společnost Maxipay okamžitě o tom informuje Zákazníka nebo vytváří podmínky pro seznámení s takovou to zprávou, s výjimkou případů, kdy je taková komunikace technicky nemožná nebo je podle platných právních předpisů zakázána.

7.11. Společnost Maxipay neakceptuje a nevykonává platební příkazy zákazníka, pokud jsou peníze na účtu zatčeny nebo je právo klienta nakládat s penězi jiným způsobem omezeno, a také pokud jsou transakce pozastaveny v případech stanovených platnými právními předpisy.
7.12. Pokud jsou peníze z platebního příkazu vráceny z důvodů, které společnost Maxipay nese (nepřesné informace o platebním příkazu, účet příjemce je uzavřen atd.), Vrácená částka bude připsána na účet zákazníka.Platební provize placené za provedení Platebního příkazu nebudou vráceny a náklady spojené s vrácením peněz mohou být účtovány z Účtu Zákazníka.

9. Zakázané činnosti
9.1. S využitím služeb Maxipay nemá Klient žádné právo:
9.1.1. Nedodržení Smlouvu, všechny přílohy, zákony a další předpisy, mimo jiné včetně právních aktů souvisejících s bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu;
9.1.2. Porušuje práva společnosti Maxipay a třetích stran na jejich ochranné znáčky, autorská práva, obchodní tajemství a další práva duševního vlastnictví;

9.1.3. Poskytněte společnosti Maxipay nesprávné, zavádějící nebo vědomě nepravdivé informace;
9.1.4. Neposkytujte informace, které společnost Maxipay přiměřeně požaduje;

9.1.5. Poskytněte třetím stranám nesprávné, zavádějící nebo vědomě nepravdivé informace o Maxipay a spolupráci s Maxipayem;
9.1.6. Přijmout nebo  převest neoprávněně získané peníze, pokud o tom nebo by o tom měl vědět

9.1.7. Odmítnout spolupráci s Maxipay při vyšetřování porušení a identifikace Klienta;
9.1.8. Používat účet a další služby společnosti Maxipay takovým způsobem, který způsobuje ztráty, odpovědnost a jiné negativní právní důsledky pro společnosti Maxipay nebo jiné třetí strany;

9.1.9. Využivat služby Maxipay ze země nebo pracuvat s zemi, které nejsou pro společnost Maxipay přijatelné (seznam těchto zemí je k dispozici na webových stránkách společnosti Maxipay);
9.1.10. Když klienti šíří počítačové viry a přijměte jiná opatření, která mohou ovlivnit provoz systému, poškodit nebo zničit informace a způsobit další škody na zařízení, zařízeních Maxipay nebo na informacích;

9.1.11. Učinit jakékoli další úmyslné kroky, které by mohly narušit poskytování služeb Maxipay Zákazníkovi nebo třetím stranám nebo zasahovat do normálního provozu systému;
9.1.12. Organizovat nelegální hazardní hry, prodat tabákové výrobky, alkohol, léky na předpis, narkotika a příbuzné atributy, steroidy, zbraně, pornografické produkty, loterie bez licenze, nelegální soft a další předměty zakázané zákonem;
9.1.13. Přijmout platby v neregulované a / nebo nekontrolované virtuální měně, koupit, konvertovat nebo likvidovat jiným způsobem, pokud byla tato měna odvozena z trestné činnosti a / nebo směrována k těmto činnostem v budoucnosti, porušuje zákony České republiky;
9.1.14. Poskytovat finanční služby bez předchozího souhlasu společnosti Maxipay;
9.1.15. Poskytovat služby zakázané zákonem a v rozporu s veřejným pořádkem a morálními normami.
1.16. Připojení k systému anonymně (např. Prostřednictvím středních (proxy) serverů);
9.1.17. Zveřejňovat hesla a další personalizované bezpečnostní prvky platebních prostředků třetím stranám a umožnit třetím stranám využívat služby jménem zákazníka.
9.2. Zákazník se zavazuje kompenzovat jakékoli přímé škody, pokuty a další peněžní sankce, uložené společnosti Maxipay, včetně, ale nikoliv výlučně, z důvodu nedodržení nebo porušení z důvodu vady Zákazníka 9.1 Dohody.
9.3 Zákazník se zavazuje kompenzovat ztráty vzniklé společnosti Maxipay, ostatním zákazníkům společnosti Maxipay a třetím osobám při používání Služby Maxipay Zákazníkem a porušení této Smlouvy nebo jejích Příloh.

 

 

 

10. Odesílání zpráv stranami, komunikace s klienty a konzultace

10.1. Zákazník potvrzuje, že souhlasí s tím, že Maxipay posílá zprávy Klientovi jejich zveřejněním na webové stránce systému a odesláním na e-mailovou adresu. Mailu zadanou Klientem při registraci v systému nebo zaslání na poštovní adresu zadanou Klientem při registraci v systému nebo při odesílání SMS zpráv, pokud zákazník během registrace zaregistroval pouze číslo mobilního telefonu. Zákazník potvrzuje, že zpráva Maxipay zaslaná kteroukoli z uvedených metod bude považována za správně odeslánu. Zprávy jsou zasílány poštou nebo SMS (v případě, že tyto zprávy nesouvisejí s významnou změnou podmínek smlouvy, má se za to, že zákazník obdržel zprávu do 24 (24) hodin od okamžiku jeho zveřejnění na webové stránce systému nebo jeho odeslání klientovi E-mail nebo SMS zpráva.
10.2 Pokud je zpráva odeslána poštou, má se za to, že Klient ji obdržel do 5 (pěti) kalendářních dnů po jeho odeslání. Pokud smlouva zahrnuje více osob (majitelé společného účtu apod.), Maxipay má právo zasílat zprávy kterékoli z těchto osob. Tato osoba se zavazuje předat přijaté informace dalším osobám uvedeným ve smlouvě.

10.3. Pokud se zpráva Maxipay týká podstatné změny podmínek smlouvy, je zákazník informován do 60 (šedesáti) dnů. Má se za to, že zákazník obdržel oznámení o změně podmínek smlouvy do 60 (šedesáti) dnů ode dne jeho zveřejnění na webové stránce systému, a to zasláním e-mailu zákazníkovi. Mailu nebo jinými prostředky, které zákazník uvedl v době registrace (poštou nebo SMS zprávou s odkazem na příslušnou webovou stránku).
10.4. Šedesátdenní lhůta se nepoužije a zprávy jsou poskytovány v souladu s postupem stanoveným v odstavci 10.1. Odstavec pokud:

10.4.1 podmínky dohody se mění v souvislosti se zavedením změn závazných požadavků legislativních aktů;
10.4.2. Snížení nákladů na služby;

10.4.3. Náklady na služby Maxipay se zvyšují a cena Maxipay Services roste;
10.4.4. K dispozici je nová služba nebo nová část služby, kterou může Zákazník používat nebo nepoužívat podle svého uvážení.

10,5. Nepodstatné změny Smlouvy jsou opravy stylu nebo gramatiky, přepracování návrhu, odstavce a oddíly Smlouvy, jejich přemístění k jasnějšímu a srozumitelnějšímu výkladu, poskytnutí příkladů článkům a další změny, které nezmenšují ani neomezují práva Klienta, nezvyšují odpovědnost Klienta a Nevyhazujte situaci klienta.

10.6. Zákazník se pravidelně zaváže, alespoň jednou denně zkontrolovat poštovní schránku a další způsoby přijímání zpráv uvedených v účtu, jakož i webové stránky systému, abyste mohli včas zjistit oznámení o změnách smlouvy

10.7. Veškerá sdělení smluvních stran musí být vypracována v přijatelném jazyce nebo v jazyce, ve kterém byla smlouva poskytnuta klientovi k přezkoumání.
10.8. Zákazník se zavazuje zaúčtovat a v případě změn okamžitě (nejpozději do jednoho pracovního dne) aktualizovat v účtu své kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu zákazníka), pomocí kterých může společnost Maxipay okamžitě kontaktovat zákazníka Nebo její zástupci.Pokud zákazník neaktualizuje změněné kontaktní údaje v účtu, bude zodpovědný za veškeré následky, které mohou vzniknout v souvislosti s nedoručením zpráv od společnosti Maxipay.

10.9. Za účelem ochrany peněz zákazníka před možnými nezákonnými akcemi třetích osob se Klient rovněž zavazuje okamžitě písemně oznámit společnosti Maxipay o krádeži nebo jiné ztrátě svého osobního dokladu.
10.10. Klient může obdržet rady ohledně všech otázek souvisejících se systémem a plnění Smlouvy zasláním své otázky prostřednictvím e-mailu, který je uveden na stránce Maxipay, a to voláním telefonu Zákaznické služby nebo zasláním zprávy do Účtu pomocí chatu.
Zprávy zákazníka související s touto smlouvou musí být zaslány na e-mailovou adresu uvedenou na stránce Maxipay nebo na adresu Maxipay uvedenou v dohodě. Všechny zprávy musí být zasílány společností Maxipay bez ohledu na to, kdo je přímým poskytovatelem služeb definovaných v této smlouvě.
10.11. Maxipay se předem zaváže způsobem předepsaným v článku 10.1. Z této Smlouvy informujte Zákazníka o známých a možných technických poruchách systému, jakož io systémech a zařízeních třetích stran, které ovlivňují poskytování služeb Maxipay.
10.12. Společnost Maxipay má právo kdykoli volně změnit technické řešení pro integraci služeb. Jakékoli změny tohoto typu, které vyžadují opravy v softwaru zákazníka, musí být oznámeny nejpozději 90 (devadesát) dní. Pokud klient požaduje změny ze strany zákazníka, provádí je prostřednictvím klienta.

10.13. Strany jsou povinny se navzájem ihned informovat o všech okolnostech významných pro provádění této smlouvy. Klient musí poskytnout okolnosti (např .: změna jména, příjmení, podpisu, telefonního čísla, dalších kontaktních informací, osobního dokladu, osob oprávněných k vedení a likvidaci peněžních prostředků na účtu, zahájení konkursního řízení proti klientovi apod.) Dokumenty bez ohledu na to, zda jsou tyto informace převedeny do veřejných registrů.
10.14. Maxipay má právo požadovat, aby cizí dokumenty byly přeloženy, legalizovány nebo apostilovány, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví jinak.

10.15. Veškeré náklady na uzavření, doručení a převod dokumentů Maxipay nese Klient.

10.16. Pokud zákazník poskytne společnosti Maxipay dokumenty, které neodpovídají požadavkům zákona a / nebo Maxipay, nebo u Maxipay,vznikají pochybnosti o pravosti nebo spravedlnosti poskytnutých dokumentů, společnost Maxipay má právo nevykonávat platební příkazy zákazníka, pozastavit poskytování služeb a / nebo požadovat od zákazníka, aby poskytl další dokumenty.
10.17 Zákazník má právo kdykoliv přezkoumat skutečné změny Dohody, Dodatků a Ceny na webových stránkách společnosti Maxipay.

 

11. Změny Smlouvy
11.1. Společnost Maxipay má právo jednostranně měnit a / nebo doplňovat podmínky smlouvy v souladu s postupem pro poskytování informací stanoveným v kapitole10.1 až 10.5. Odstavce Smlouvy.

11.2. Klient nemá právo jednostranně měnit podmínky této smlouvy.
11.3. Pokud zákazník nesouhlasí se změnami nebo dodatky k podmínkám smlouvy, má právo kdykoli zrušit smlouvu s Maxipayem a vypovědět dohodu Maxipay o tom 30 (třicet) dní předem.
11.4. Používání služeb společnosti Maxipay Klientem po změně nebo doplnění podmínek Smlouvy znamená souhlas Zákazníka s uvedenými změnami nebo dodatky k podmínkám Smlouvy.
11.5. Změny příloh Smlouvy se provádějí v pořadí určeném příslušnou přílohou. estli v dodatku uvedeno pořadí jeho změny, použijí se postupy pro změny a poskytování informací o změnách podle této dohody.

 

11.6. V samostatné písemné dohodě smluvní strany mohou stanovit dodatečné podmínk Není k dispozici v této dohodě nebo dodatcích nebo jiné podmínky, které se liší od podmínek dohody nebo příloh. Taková dohoda se stává nedílnou součástí Smlouvy. Na žádost Klienta bude smlouva vypracována společností Maxipay a zaslána Klientovi faxem nebo e-mailem (smlouva může být také ve formě prohlášení). Mail, po kterém zákazník podepíše projekt a pošle naskenovanou kopii dokumentu Maxipay faxem nebo e-mailem. Mail, pokud souhlasí s tímto projektem. Společnost Maxipay má právo požadovat od Klienta zaslání podepsané smlouvy poštou s původním podpisem Klienta. Taková dohoda vstoupí v platnost od okamžiku odeslání podepsané dohody Maxipay, p řítomnost podpisu společnosti Maxipay na smlouvě není povinná a společnost Maxipay není povinna zaslat zpět zákazníkovi podepsanou smlouvu.

12. Ukončení poskytování služeb. Ukončení smlouvy (zrušení účtu)
12.1. Společnost Maxipay má právo, podle své volby a při zohlednění konkrétně situace, upřednostňovat dodržování právních předpisů, platných aktivit společnosti Maxipay a zájmy klienta jednostranně a bez varování uplatnit jedno nebo více z následujících opatření:

12.1.1. Ukončení provádění platebních převodů;
12.1.2. Ukončení poskytování veškerých nebo částečných služeb Klientovi;
12.1.3. Omezit přístup klienta na účet;
12.1.5. Zablokovat účet (tj. Zcela nebo částečně pozastavit platební transakce v účtu) a / nebo platební nástroj (tj. Zcela nebo částečně zakázat používání platebního nástroje);
12/16odmítnutí poskytnutí Služby
12.2. Opatření uvedená v kapitole 12.1.1 až 7 Smlouvy mohou být použity pouze v těchto zvláštních případech:
12.2.1. Pokud Zákazník podstatně poruší Smlouvu nebo její Přílohu nebo existuje absolutní reálná hrozba, že Zákazník může podstatně porušit Smlouvu nebo její Přílohu;
2.2.2. Pokud činnosti prováděné klientem pomocí Maxipay účtu mohou poškodit obchodní reputace společnosti Maxipay;

12.2.3. Pokud Klient nesplňuje požadavky kapitoly 9 Smlouvy;
12.2.4. Pokud v souvislosti s dalším poskytováním služeb a činností Klienta mohou být významně ovlivněny přiměřené zájmy třetích stran;

12.2.5. Pokud existují objektivně odůvodněné důvody související s bezpečností peněz na účtu a / nebo platebním zařízení, které jsou podezřelé z neoprávněného nebo nečestného použití peněz na účtu a / nebo platebním zařízení;

 

12.2.6. pokud Maxipay dozví o odcizení nebo jiné výpadky v oblasti platebních prostředků, podezřelých nebo dozví o nelegálním získávání nebo neoprávněné použití platebního prostředku, v skutečností událostí nebo podezřením, že personalizovaných bezpečnostních prvků platebního prostředku (včetně potvrzení identity prostředek) dozvěděl, nebo mohou využít třetí osoby, Maxipay pokud existuje důvodné podezření, že peníze na účtu a / nebo platebních prostředků může být zakázáno používat třetí stranu, nebo že účet a / nebo platební prostředek používáno nebo používáno k provádění protiprávních činů;
12.2.7. Pokud má společnost Maxipay přiměřené informace o smrti klienta;

12.2.8. V případech stanovených zákonem;

12.2.9. V ostatních případech stanovených ve Smlouvě nebo v jejích přílohách.
12.3. V 12.1.7. Odstavec Smlouvy může být toto zařízení využíváno klienty s úrovněmi 1, 2 nebo 3, pouze pokud společnost Maxipay má oprávněné podezření, že se zákazník zabývá podvodnými činnostmi. V takovém případě jsou finanční prostředky primárních plátců od počátku účtu zákazníka zpožděny a v případě, že zákazník neprovede nezbytné kroky (dodatečné označení zákazníka, poskytnutí požadovaných dokumentů) nebo neposkytne odůvodněné vysvětlení daného případu ve stanovené lhůtě, jsou zpožděné prostředky vráceny primárnímu plátci.

12.4. V 12.1.7. Odstavec Smlouvy může být toto zařízení používáno klienty s identifikačním stupněm 4, pouze pokud Maxipay obdrží příslušné pokyny od orgánů činných v trestním řízení k vrácení zadržených prostředků primárnímu plátci.
12.5. Účelem omezení stanovených v článku 12.1 dohody je chránit společnosti Maxipay, jiné třetí strany a také Klienta před možnými finančními sankcemi, ztrátami a jinými nežádoucími důsledky
12.6. U opatření uvedených v odstavci 12.1 společnost Maxipay neprodleně oznámí zákazníkovi (do 1 hodiny) a o možnosti vrácení peněz, které náleží Klientovi, do 2 pracovních dnů ode dne ukončení poskytování služeb, s výjimkou případů, kdy poskytování takových informací může oslabit provoz bezpečnostního zařízení nebo zakázáno zákonem.
12.7. Pokud má společnost Maxipay důvodné podezření, že zákazník nebo prostřednictvím účtu zákazníka může provádět praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti, společnost Maxipay má právo bez předchozího oznámení ukončit poskytnutí části nebo všech služeb zákazníkovi bez vysvětlení důvodů a potvrzeno.
12.8. Pokud společnost Maxipay důvodně podezírá, že došlo hackování účtu nebo zákaznického účtu, společnost Maxipay má také právo přestat poskytovat zákazníkovi veškeré nebo všechny služby bez předchozího upozornění.Po ukončení poskytování služeb na tomto základě společnost Maxipay o tom informuje Klienta a poskytne informace o tom, jaké kroky musí Klient přijmout, aby zajistil obnovení poskytování služeb zákazníkovi.

12.9. Společnost Maxipay zruší blokování účtu a / nebo platebního zařízení (nahradí novou platební kartou), pokud není důvod blokovat účet a / nebo platební prostředky.

12.10. Účet a / nebo platební nástroj je z podnětu Klienta zablokován, pokud zákazník poskytne Maxipay příslušnou žádost nebo informuje společnost Maxipay o tom, že zákazník poskytl, že byl platební nástroj odcizen nebo jinak ztracen, nebo že peníze v účtu a / nebo platebním prostředku byly použity nebo mohou být použity jiným způsobem . Společnost Maxipay má právo požadovat, aby zákazník písemně nebo jiným společností Maxipay písemně potvrdil žádost o blokování účtu a / nebo platebního zařízení, a to přijatelným způsobem. Pokud byl účet a / nebo platební nástroj zablokovány z podnětu zákazníka, společnost Maxipay může zrušit zablokování pouze po obdržení písemné žádosti zákazníka, pokud smlouva nestanoví jinak. Zablokovaná platba Maxipay má právo na změnu nové.

12.11. Společnost Maxipay neodpovídá za ztráty zákazníka vzniklé v souvislosti s pozastavením služeb, zablokováním účtu a / nebo platebním prostředkem a dalšími akcemi, pokud se uvedené akce uskutečnily v souladu s postupem a za podmínek a důvodů stanovených uvedenými dokumenty.
12.12. V souladu se zákonem má společnost Maxipay právo zadržet peníze platební transakce až do pěti (pěti) pracovních dnů nebo na delší dobu stanovenou právními předpisy nebo dohodou nebo jejími dodatky.
12.13. Zákazník má právo jednostranně vypovědět smlouvu a bez podání žádosti soudu a písemně o tom informovat společnost Maxipay na 30 (třicet) kalendářních dnů.
Po ukončení Smlouvy ze strany Zákazníka jsou Elektronické peníze vráceny Zákazníkovi vybranou (uvedenou ve Smlouvě), vedenou Limity platebního převodu a Úroveň identifikace účtu Maxipay ( Pokud Maxipay úroveň identifikace zákazníka neodpovídá limitu vykoupených elektronických peněz, klient musí vybrat jinou úroveň identifikace a provést všechny spojené se změnou úrovně identifikace akce).
12.14. Společnost Maxipay má právo jednostranně ukončit tuto smlouvu a její přílohy a také odmítnout poskytovaní služby bez uvedení důvodů a oznámit klienta za šedesát dní používání prostředků uvedených v článku 10 této smlouvy.

12.15. Na žádost společnosti Maxipay může být Dohoda a její Dodatky okamžitě ukončena, pokud na účtu Zákazníka nebyly provedeny žádné transakce po dobu delší než jeden rok.
12.16. V případě vypovězení smlouvy společnost Maxipay vypočte z peněžních prostředků zákazníka částky za poskytnuté služby Maxipay, stejně jako stát nebo jiné třetí strany, uhradily pokuty, pokuty, škody a další částky, které společnost Maxipay vynaložila nebo zaplatila z viny zákazníka.V případě, že na Maxipay účtech není dostatek peněz na pokrytí všech částek uvedených v tomto ustanovení, Zákazník se zavazuje převést peníze na uvedený účet Maxipay nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů. Pokud společnost Maxipay vrátí část peněz vyplacených třetím stranám, Maxipay souhlasí, že je okamžitě vrátí zákazníkovi.

12.17. Ukončení platnosti Všeobecné Smlouvy nezbavuje Klienta řádnému plnění všech závazků týkajících se společnosti Maxipay, které vznikly před ukončením Smlouvy.
12.18.Po ukončení smlouvy s klientem klient musí zvolít způsob platby elektronických peněz k dispozici ,jestli účet identifikační nezodpovídá limitu nezodpovídá limitu vykoupených elektronických peněz, zákazník je povinen zvolit jinou identifikační úroveň a provést všechny spojené se změnou úrovně identifikace akce,klient souhlasí s tím, že provede veškerá opatření akce nezbytná pro nákup elektronických peněz a chápe, že Maxipay tímto způsobem chce snížit riziko podvodů a splnit požadavky na předcházení praní špinavých peněz a dalším zákonným požadavkům.
12.19. Po ukončení smlouvy Maxipay s zákazníkem, zákazník ne vybere způsob splacení dostupných elektronických peněz a / nebo v případě potřeby neprovede kroky ke změně úrovně identifikace, Maxipay může (ale není povinen) odkoupit elektronické peníze zákazníka jedním z dostupných způsobů vykoupení Během vykoupení elektronických peněz.

13. Důvěrnost a ochrana údajů

13.1. Smluvní strany se zavazují uchovávat si navzájem technické a obchodní informace s výjimkou veřejně dostupných informací, které byly smluvním stranám známy během plnění dohody, a nepředávaly ji třetím stranám bez písemného souhlasu druhé strany nebo jejích pověřených zástupců.

 

13.2. Zákazník souhlasí s tím, že Maxipay zpracovává své osobní údaje, aby mu poskytl služby Maxipay a aby plnil další povinnosti v souladu s touto smlouvou. Strany zajistí ochranu osobních údajů získaných během provádění této dohody. Osobní údaje budou použity pouze v rozsahu, který je nezbytný pro provádění této smlouvy. Uvedené údaje nemohou být sděleny třetím osobám bez souhlasu subjektu údajů, s výjimkou případů stanovených právními předpisy nebo touto smlouvou.

 

 

13.3. Termín ukládání osobních údajů je 10 (deset) let (počínaje okamžikem ukončení občanskoprávních vztahů), s výjimkou případů, kdy legislativa vyžaduje delší dobu uchovávání dat. Po uplynutí doby zpracování osobních údajů se strana zavazuje zničit osobní údaje, které má k dispozici.

13.4. Klient se zavazuje chránit a nezveřejňovat hesla nebo jiné personalizované bezpečnostní prvky vytvořených platebními nástroji nebo poskytnutými třetím stranám a neumožňovat dalším osobám využívat služby jménem zákazníka.Pokud Zákazník nesplnil tuto povinnost a / nebo mohl, ale nebránil tomu a / nebo se takovýchto žalobách úmyslně nebo z důvodu své velké nedbalosti, Klient v plné výši utrpí ztráty vzniklé v souvislosti s ním a zavázá se k náhradě škody vzniklé třetím stranám Pokud by to bylo důsledkem uvedených jednání / nečinnosti Klienta.
13.5. V případě ztráty hesla účtu nebo jiných hesel nebo hesel (hesel) zákazníka Maxipay, ale také v případě, že klientský účet skutečně hrozí nebo je skutečně ohrožen, zákazník okamžitě (nejpozději Za jeden (1) kalendářní den) musí informovat společnost Maxipay o tom prostřednictvím informačních prostředků uvedených v části 10. Společnost Maxipay ne nese odpovědnost za následky vyplývající z neoznámení.

 

 

13.6. Po obdržení oznámení uvedeného v článku 13.5 této smlouvy společnost Maxipay okamžitě zablokuje přístup k zákaznickému účtu a ukončí poskytování služeb Maxipay, dokud nebude klientovi poskytnuto nové heslo.
13.7 Společnost Maxipay upozorňuje zákazníka na skutečnost, že e-mail, který je spojen s účtem Maxipay, a další prostředky (např. Číslo mobilního telefonu), které si klient zvolí pro kontakt s Maxipay účtem, jsou používány jako prostředek komunikace s klientem a / , A proto tyto prostředky a vstup do nich musí být uloženy Klientem. Klient je plně zodpovědný za ochranu vstupu do jeho e-mailu a dalších prostředků, které používá, stejně jako hesla pro zadání.Hesla jsou důvěrné informace, jejichž zveřejnění a pro všechny operace prováděné po zadání hesla, které zákazník používá na příslušném účtu nebo jiném platebním zařízení, je odpovědný sám zákazník.Maxipay vám doporučuje, abyste si zapamatovali hesla a také je nezapisujte do prostředků, které mohou být dostupné jiným osobám.
13.8. Otázky zabezpečení osobních údajů se řídí také přílohou této smlouvy «Politika ochrany soukromí», kterou si klient přečetl a kterému se zavazuje dodržovat.
13.9. Maxipay má právo předávat důležité informace o Klientovi a jeho činnostech orgánům činným v trestním řízení, jiným státním institucím (STI, Sodra apod.) A jiným finančním institucím, pokud je taková povinnost určena zákonem a rozhodne s cílem zjistit byla nebo nebyla porušena současná smlouva nebo příslušné právní předpisy.

 

13.10. Klient uděluje společnosti Maxipay právo, přímo nebo prostřednictvím třetích stran, přijmout veškerá nezbytná opatření, mimo jiné i poskytování potřebných dotazů třetím osobám, aby bylo možné zjistit totožnost Zákazníka a pravost ostatních údajů poskytnutých Zákazníkem.

 

13.11. Maxipay konstatuje, že ve všech případech jedná pouze jako poskytovatel platebních služeb Zákazníka, který na žádost Zákazníka Platera zasílá peníze příjemci a neposkytuje ani nenabízí žádné služby zvlášť pro Příjemce, dokud se nestane Klientem společnosti Maxipay.
13.12Maxipay má právo nahrávat telefonní rozhovory s Zákazníkem. Strany jednoznačně souhlasí s tím, že záznamy o telefonních hovorech, jakož i zprávy zaslané poštou a jinými telekomunikačními prostředky, jakož i e-mailem, mohou být použity jako důkazy pro řešení sporů mezi Klientem a společností Maxipay. Touto smlouvou Zákazník prohlašuje, že chápe a souhlasí s tím, že společnost Maxipay může zaznamenat jakékoli telefonické konverzace s Klientem a / nebo jeho zástupcem bez zvláštního upozornění nebo varování.Maxipay uchovává záznamy o telefonních rozhovorech a jiné korespondenci pro své vlastní potřeby, a proto je neposkytuje Klientovi.Klient má právo nahrávat a ukládat telefonní rozhovory a jinou korespondenci sám.

 

 

14. Odpovědnost stran
14.1 Každá smluvní strana odpovídá za případné pokuty, pokuty a škody vzniklé druhé straně v souvislosti s porušením této dohody stranou. Vinná strana se zavazuje uhradit přímé náklady vzniklé druhé straně v souvislosti s uvedenou odpovědností. Odpovědnost společnosti Maxipay v souladu s touto smlouvou je v každém případě omezen na následující ustanovení:
14.2 Společnost Maxipay je odpovědná pouze za přímé škody způsobené přímým a závažným porušením smlouvy Maxipay a pouze za škody, které společnost Maxipay mohla v době porušení smlouvy rozumně předpokládat.

 

14.3. Maxipayova kompenzace za ztráty způsobené v souvislosti s porušením této Smlouvy nesmí překročit průměrné poplatky za 3 (tři) měsíce, které Zákazník zaplatil Maxipay za poskytnuté služby. Toto omezení platí pro všechna porušení tohoto měsíce dohromady. Pokud průměr za poslední 3 (tři) měsíce nelze vypočítat, kompenzace nemůže překročit 2000 EUR (dvě tisíce eur).

 

14.4. Společnost Maxipay není v žádném případě zodpovědná za ztrátu zisku nebo výnosů, ztrátu reputace, ztráty či zničení obchodních činností zákazníka a jakékoli nepřímé ztráty, které vznikly zákazníkovi.

 

14.5. Omezení odpovědnosti Maxipay se nepoužije, pokud jsou taková omezení zakázána platnými právními předpisy.

 

14.6. Maxipay nezaručuje nepřetržitý provoz systému, protože To může být ovlivněno (potlačeno) řadou faktorů mimo kontrolu společnosti Maxipay. Společnost Maxipay vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila maximální nepřerušovaný provoz systému, avšak společnost Maxipay neodpovídá za následky vyplývající z problémů v systému, pokud se takové problémy nevyskytnou v důsledku chyby společnosti Maxipay.
14.7
Systém nemusí fungovat kvůli důvodům, které společnost Maxipay řídí, a Maxipay za to nebude poskytovat kompenzace, pokud bude systém k dispozici pro více než 99% (devadesát devět procent) všech dob, vzhledem k průměrnému období minimálně 3 (tři) měsíců.

 

14.8. Provozní poruchy systému nebudou považovány za případy, kdy společnost Maxipay dočasně, ale ne déle než 24 (dvacet čtyři) hodin, omezuje přístup k systému v souvislosti s opravami, terénními úpravami a jinými podobnými událostmi a pokud společnost Maxipay sděluje takové případy klientovi Nejméně 2 (dva) kalendářní dny.
14.9. Maxipay neodpovídá za:

 

14.9.1. Debetování a převod peněz z účtu Maxipay a dalších platebních transakcí s penězi v Maxipay účtu zákazníka, pokud zákazník nezískal ochranu heslem a / nebo identifikačním kódem a v souvislosti s tím, že se stali známými jinými osobami, jakož i za trestné činy a Operace třetích stran prováděné pomocí padělaných a / nebo nelegálních dokladů nebo neoprávněně získaných údajů;
14.9.2 Chyby banku platebních systémů a jiných třetích stran;
14.9.3. Důsledky vyplývající z problémů při plnění jakýchkoli závazků společnosti Maxipay z důvodu příčin způsobených třetí stranou, které společnost Maxipay neovládá;
14.9.4. Důsledky vyplývající ze zákonného ukončení smlouvy odstraněním účtu zákazníka v systému nebo omezením přístupu k němu a rovněž přiměřeným omezením / zastavením poskytnutí části služeb;
14.9/5 Zboží a služby zakoupené prostřednictvím účtu Maxipay a také skutečnost, že druhá strana, s nímž zákazník platí prostřednictvím účtu Maxipay, nebude dodržovat dohodu nebo jinou dohodu;
14.9.6. Nesplnění smluvních povinností a ztrát, pokud nebyly splněny závazky nebo byla škoda způsobena při plnění povinností společnosti Maxipay podle zákona.

14.10. Zákazník zaručuje, že akce Klienta související s prováděním této Smlouvy budou v souladu s platnými právními předpisy.

14.11. Klient je plně zodpovědný za správnost údajů a příkazů poskytnutých společností Maxipay a při vyplňování dokumentů v systému.

14.12. Pokud Zákazník, který je Uživatelem, popírá, že schválil Platební transakci, která byla provedena, nebo tvrdí, že Platobní transakce nebyla řádně provedena, společnost Maxipay je odpovědná za prokázání pravosti platební transakce či ne byla ovlivněna žádným technickým nebo jiným zásahem.

 

14.13. Pokud je Zákazník Užitelem, odpovídá Zákazník za veškeré ztráty vzniklé v důsledku neoprávněných Platebních transakcí ve výši 150 (sto padesát) eur, pokud tyto ztráty vznikly v souvislosti s: použitím ztracených nebo odcizených platebních prostředků; Neoprávněný nákup Platebního nástroje, pokud Zákazník neposkytuje ochranu osobních bezpečnostních prvků (včetně prostředků pro potvrzení totožnosti).

 

 

14.14. Pokud zákazník není uživatel a / nebo platební transakce se provádí v měně členského státu do cizí země nebo z cizí země nebo v cizí zemi, odpovídá zákazník za veškeré ztráty vzniklé k 14.13. Odstavec z těchto důvodů.

 

14.15. Zákazník je odpovědný za veškeré ztráty vzniklé v důsledku neoprávněných platebních transakcí, pokud je zákazník vynaložil ve špatné víře z hrubé nedbalosti nebo záměrně nesplnil jednu nebo více následujících závazků zákazníka:

14.6. Maxipay nezaručuje nepřetržitý provoz systému, protože může to být ovlivněno (potlačeno) řadou faktorů mimo kontrolu společnosti Maxipay. Společnost Maxipay vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila maximální nepřerušovaný provoz systému, avšak společnost Maxipay neodpovídá za důsledky vyplývající z problémů v systému, pokud se takové problémy nevyskytnou přes chybu společnosti Maxipay.

14.7. Systém muže ne fungovat kvůli důvodům, které společnost Maxipay řídí, a společnost Maxipay nebude kompenzovat, pokud bude systém k dispozici více než 99% (devadesát devět procent) celkového času, vzhledem k průměrné hodnotě nejméně 3 (tři) měsíců.

14.8. Provozní poruchy systému nebudou považovány za případy, kdy společnost Maxipay dočasně, ale ne déle než 24 (dvacet čtyři) hodin, omezuje přístup k systému v souvislosti s opravami, opravnými pracemi a jinými podobnými případy a pokud společnost Maxipay sděluje takové případy klientovi Nejméně 2 (dva) kalendářní dny.

 

14.9. Maxipay neodpovídá za:

14.9.1. Odepsání a převod peněz z účtu Maxipay, stejně jako u jiných platebních transakcí s penězi na účtu zákazníka společnosti Maxipay, pokud zákazník nechrání hesla a / nebo průkazy totožnosti a v souvislosti s tím, že se staly známými jinými osobami, jakož i za trestné činy a Operace třetích stran prováděné pomocí padělaných a / nebo neoprávněných dokumentů nebo neoprávněně získaných údajů;
14.9.2. Chyby banku, platebních systémů a jiných třetích stran;

14.9.3. Následky vyplývající z problémů při plnění jakýchkoli závazků společnosti Maxipay z důvodu příčin způsobených třetí stranou, které společnost Maxipay neovládá;
14.9.4. Důsledky vyplývající ze zákonného ukončení Smlouvy odstraněním účtu zákazníka v systému nebo omezením přístupu k němu a rovněž přiměřeným omezením / zastavením poskytnutí části služeb;
14.9.5. Zboží a služby zakoupených prostřednictvím účtu Maxipay a také za to, že druhá strana, s nímž zákazník platí prostřednictvím účtu Maxipay, nebude dodržovat dohodu nebo jinou dohodu;
14.9.6. nesplnění svých smluvních povinností a ztrát, pokud nebyly splněny závazky nebo byla škoda způsobena během výkonu zákonných povinností společnosti Maxipay.
14.10. Zákazník zaručuje, že veškeré jednání Klienta týkající se provádění této Smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy.
14.11. Klient je plně zodpovědný za správnost údajů a příkazů poskytovaných společností Maxipay a během při vyplňování dokumentů systému.

 

14.12. Pokud Zákazník, který je Uživatelem, popírá, že schválil Platební transakci, která byla provedena, nebo tvrdí, že Platební transakce nebyla řádně provedena, společnost Maxipay je zodpovědná za to, že ověřila pravost platební transakce, byla řádně zaregistrována, zaznamenána v účetnictví a nebyla ovlivněna jakýmkoli jiným technickým nebo jiným zásahem.

14.14. Pokud zákazník není uživatel a / nebo platební transakce se provádí v měně členského státu do cizí země nebo z cizí země nebo v cizí zemi, odpovídá zákazník za veškeré ztráty vzniklé k 14.13. Z těchto důvodů.

14.15. Zákazník je odpovědný za veškeré ztráty vzniklé v důsledku neoprávněných Platebních transakcí, pokud je Zákazník vynaložil ve špatné víře z hrubé nedbalosti nebo záměrně nesplnil jednu nebo více následujících povinností Klienta:

14.15.1. Použijte platební nástroj v souladu s pravidly, kterými se řídí vydávání a používání platebních nástrojů uvedených v této smlouvě nebo v jejích dodatků;

14.15.2. že se dozvěděli o ztrátě, krádeži, neoprávněném nabytí nebo neoprávněném použití platební karty, jakož i skutečnostech nebo podezřeních, že osobní ochranné prvky platebního prostředku se staly známými nebo mohou být použity třetími osobami, okamžitě oznámí společnost Maxipay nebo jmenovaný subjekt v souladu s pravidly vydávání a používání platebního nástroje podle této smlouvy nebo jejích dodatků;
14.15.3. Po obdržení platebního nástroje proveďte veškeré kroky k ochraně personalizovaných bezpečnostních prvků platebního zařízení.
14.16. Poté, co klient poskytne uvedenou zprávu s žádostí o zablokování platebního zařízení ve 13,5 , ustanovení společnost Maxipay nese odpovědnost za ztráty zákazníka vyplývající ze ztracených, odcizených nebo nezákonně získaných platebních prostředků, pokud zákazník nekoná v dobré víře. Ustanovení tohoto ustanovení se vztahují pouze na Zákazníka, který je Uživatelem.
14.10. Zákazník zaručuje, že veškeré jednání Klienta týkající se provádění této Smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy.
14.17. Pokud společnost Maxipay nevytvoří podmínky k odhalení ztracených, odcizených nebo nelegálně získaných platebních prostředků, Maxipay nese odpovědnost za ztráty vyplývající z neoprávněného použití platebních prostředků, s výjimkou případů, kdy zákazník jedná ve špatné víře. Ustanovení tohoto ustanovení se vztahují pouze na Zákazníka, který je Uživatelem.
14.18. Ustanovení této smlouvy určená pro uživatele se nevztahují na zákazníky, kteří nejsou uživateli, av souladu se Smlouvou a přílohami k ní pracují pro účely související s jejich obchodní, obchodní nebo profesní činností.
Zákazník je povinen nejméně jednou za měsíc kontrolovat informace o platebních transakcích uskutečněných na Účtu a písemně informovat společnost Maxipay o neoprávněných nebo nesprávně provedených Platebních transakcích, jakož i o všech dalších chybách, nesrovnalostech nebo nepřesnostech ve Výkazu.Zpráva musí být poskytnuta okamžitě, nejpozději však do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne, kdy Maxipay podle názoru zákazníka provedl neoprávněnou platební transakci nebo nesprávně provedl platební transakci.Pokud je Zákazník Uživatelem, musí neprodleně písemně informovat společnost Maxipay o neoprávněném nebo nesprávném způsobu Platební transakce uskutečněné v měně členského státu členskému státu, nejpozději však 13 (třináct) měsíců ode dne odepsání platby.Pokud zákazník neposkytne uvedené zprávy ve stanovenou dobu, má se za to, že bezpodmínečně souhlasí s platebními transakcemi provedenými na platebním účtu.

14.20 Strana je osvobozena od odpovědnosti za nesplnění smluvních podmínek, pokud může prokázat, že takové nedodržení je důsledkem vzniku okolností vyšší moci, jejichž existence byla prokázána způsobem stanoveným právními předpisy.Při výskytu okolností vyšší moci, které brání provádění této Smlouvy, zákazník zavazuje písemně oznámit společnosti Maxipay do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne jejich vzniku.Při výskytu okolností vyšší moci se Maxipay zavazuje informovat zákazníka e-mailem nebo na webových stránkách systému.
15. Spory zákaznika a Maxipay

15.1. Jakékoli spory se zákazníky Maxipay se snaží řešit klidně, rychle a za podmínek přijatelných pro obě strany, takže v případě sporuzákazníci vyzývají, aby nejprve kontaktovali společnost Maxipay přímo. Spory jsou řešeny prostřednictvím dvoustranných jednání.
15.2. Klient může předložit žádost nebo stížnost týkající se služeb poskytovaných společností Maxipay zasláním e-mailu. Pošty, telefonováním na oddělení služeb zákazníkům nebo odesláním zprávy prostřednictvím vašeho účtu.
15.3. Stížnost musí uvádět okolnosti a doklady, na jejichž základě je stížnost podána. Pokud je ve stížnosti Klient založen na dokladech, které společnost Maxipay nemá, takové dokumenty nebo jejich kopie musí být také předloženy při podání stížnosti.
15.4. Podmínky pro posouzení reklamací nebo stížností klientů:
15.4.1. Pokud je Zákazník Uživatelem, společnost Maxipay se zavazuje přezkoumat stížnost nebo stížnost Zákazníka a oznámit Zákazníkovi rozhodnutí nejpozději do 14 s výjimkou případů, kdy právní předpisy nebo jiné právní předpisy týkající se služeb Maxipay Services (např. Pravidla mezinárodních organizací platebních kart) stanoví další období;
15.4. 2Pokud zákazník není uživatelem, společnost Maxipay souhlasí s přezkoumáním stížnosti nebo stížnosti zákazníka a oznámí zákazníkovi rozhodnutí nejpozději do 30 (třiceti) dnů, s výjimkou případů, kdy právní předpisy nebo jiné právní předpisy týkající se právních předpisů Maxipay Services (např. pravidla mezinárodních organizací platebních karet) stanoví jiné období.
15.4.3. Pokud společnost Maxipay neposkytne odpověď na stížnosti ve lhůtě stanovené v ustanovení 15.4.1 nebo 15.4.2, společnost Maxipay oznamuje zákazníkovi důvody a uvede, kdy bude Zákazníkovi doručena odpověď.
15.5. Zákaznické stížnosti Maxipay zvažuje zdarma.

15.6. Přijímací řízení Maxipay nevyhovuje Zákazníkovi, Klient je oprávněně oprávněn používat jiné zákonné metody ochrany svých práv.
15.7 Přijímací řízení Maxipay nevyhovuje Zákazníkovi, Klient je oprávněně oprávněn používat jiné zákonné metody ochrany svých práv. Pokud je Zákazník Uživatelem, má také právo požádat instituce o vyšetřování spotřebitelských sporů v souladu se zavedeným postupem.

 

15.8. Právní předpisy České republiky se vztahují na tuto smlouvu, její přílohy a vztahy stran, které nejsou upraveny touto smlouvou, a to včetně případů, kdy soud příslušný v jiném státě, a nikoliv v České republice, je příslušný pro řešení sporů mezi Klientem a společností Maxipay.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že má všechna povolení a licenze je potřebná k provedení právních předpisů nezbytných pro provádění této smlouvy.
16.2. Názvy oddílů a článků této smlouvy jsou určeny pouze pro účely smluvních stran a nemohou být použity při výkladu ustanovení Smlouvy.
16.3. Samotné strany jsou odpovědné za plnění všech finančních závazků vůči státu a dalším subjektům. Maxipay neodpovídá za splnění daňových povinností klienta, výpočtu a převodu daní platných pro Klienta.
16.4. Společnost Maxipay ve všech případech je nezávislou stranou dohody, která neovládá kontrolu a nepřebírá odpovědnost za zboží a služby poskytované společností Maxipay Servis. Maxipay nepřebírá žádnou odpovědnost za kupujícího, prodávajícího nebo jinou stranu, aby uzavřel smlouvu s zákazníkem.
16.5. Klient nemá právo převádět práva a povinnosti podle této Smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Maxipay. Společnost Maxipay si vyhrazuje právo kdykoli převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetím osobám bez souhlasu Klienta, pokud takový převod práv a povinností není v rozporu se zákonem.

16.6. Pokud bude některá ustanovení této smlouvy prohlášena za neplatná, zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
16.7. Tato smlouva vstoupí v platnost podle ustanovení odstavce 2.4 Smlouvy. Klient může uložit text smlouvy v době registrace v systému.
16.8. Tato smlouva je poskytována v několika jazycích. Klient uplatňuje smlouvu v jazyce, ve kterém ji přečetl při registraci do systému.
16.9. Odkazy uvedené v této smlouvě na webové stránky a přílohy, které upravují poskytování některých služeb, jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou aplikovány na Klienta, když začíná používat příslušnou službu.